REGULAMENTUL CAMPANIEI

“O CASA NOUA, PLUS UN SUITE CADOU? IN WESTFIELD E POSIBIL.”

DESFASURATA IN PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania este organizata de SC WESTFIELD DEVELOPMENT SRL in colaborare cu SC WESTFIELD SUITES SRL., denumit in continuare ,,Organizator” sau “ WESTFIELD”, in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare "Regulament Oficial”/”Regulament”)

 1. PRODUSELE /SEVICIILE PARTICIPANTE

2.1. Produsele/serviciile participante la prezenta Campanie sunt:

 • Produsele dezvoltatorului imobiliar SC WESTFIELD DEVELOPMENT SRL oferite de catre acesta, constand din casa si teren aferent pentru care se incheie o promisiune de vanzare-cumparare in perioada de desfasurare a Campaniei.
 1. DURATA CAMPANIEI

3.1.      Campania de promovare a produselor mentionate la pct. 2 de mai sus se desfasoara in perioada

1.01.2019 – 31.12.2019.

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se desfasoara la nivel global, in sensul ca orice persoana, indiferent de nationalitate sau cetatenie, poate participa la campanie, atat timp cat indeplineste conditiile prezentului regulament.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La acesta Campanie pot participa Persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente in Romania (denumite in continuare Participanti), care indeplinesc cumulativ conditiile de mai jos:

-           să fi semnat în anul 2019 o promisiune de vânzare-cumpărare cu societatea WESTFIELD DEVELOPMENT SRL pentru achiziția unei case în cartierul Westfield, promisiune care sa fie in vigoare (sa nu fi fost rezolutionata) la data extragerii castigatorului;

-           să achite până la data extragerii minim 15% din valoarea imobilului achiziționat, conform promisiunii de vânzare-cumpărare semnate;

-           sa nu inregistreze restante la platile datorate in baza promisiunii semnate catre SC WESTFIELD DEVELOPMENT SRL sau SC WESTFIELD SUITES SRL.;

5.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate in prezentul Regulamentul Oficial, pentru a participa la tragerea la sorti a premiilor.

5.4. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului si ai societatilor din grupul Organizatorului, angajaţii societatii care organizeaza si asigura tragerile la sorti, precum si afinii si rudele pana la gradul 2 ai persoanelor mentionate anterior.

 1. PREMIUL CAMPANIEI

6.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul SC WESTFIELD SUITES SRL va acorda, prin tragere la sorti, un premiu constand in imobilul Suita nr. 10 – Vila nr. 1 din incinta cartierului Westfield, Bd. Westfield, nr. 1, în suprafață de 35 mp utili, 1 cameră cu nișă de dormit, identificat prin anexele la prezentul regulament.

Valoarea bruta totala a premiului este de  31.871 euro + TVA.

 1. PROCEDURA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI SI DE TRAGERE LA SORTI

7.1. Pentru ca un Participant sa participe la prezenta Campanie si sa aiba posibilitatea de a castiga, prin  tragere la sorti, premiul Campaniei, trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute  la art.  5 din prezentul Regulament.

7.2. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului va avea loc cel tarziu in data de 31.01.2020 la sediul Organizatorului din Arad, Bulevardul Westfield nr.1, Jud. Arad,  Romania. Extragerea se va realiza manual, de catre un reprezentant al Organizatorului si va fi certificata de catre un notar public, care va fi prezent la extragere.

7.3 Se va organiza mai intai tragerea la sorti pentru premiul mentionat la punctul 6.1.

7.4. Pentru premiul oferit vor fi extrase ulterior 2 rezerve.

7.5. In cazul in care Organizatorul va decide prelungirea duratei prezentei Campanii, acesta isi rezerva dreptul de a face cunoscuta noua data a extragerii premiilor prin actul aditional la prezentul Regulament, prin care se va decide prelungirea duratei Campaniei.

 1. ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Participantii declarati castigatori ai premiului in urma tragerii la sorti (denumiti in cele ce urmeaza “Castigatori”) vor fi anuntati telefonic (telefon fix si/sau mobil) in termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti de catre un reprezentant al Organizatorului, care ii va comunica si modalitatea de intrare in posesie a premiului. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazul in care nu poate fi contactat Castigatorul din motive independente de Organizator (numarul de telefon este scris gresit in formularele de intrare in relatie cu organizatorul, nr. de telefon nu este apelabil etc).

8.2. In cazul in care Castigatorul nu raspunde la primul apel telefonic, el va fi apelat de minim 3 ori in ziua respectiva in intervalul orar 09.00 – 17.00, Organizatorul depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca, in urma acestor incercari, Castigatorul premiiului nu poate fi contactat, vor fi apelati incepand cu ziua urmatoare, in ordine, castigatorii de rezerva extrasi. De asemenea, in cazul in care Castigatorul premiului mentionat la art. 6.1., contactat, refuza premiul atribuit prin tragere la sorti, vor fi apelati in ordine castigatorii de rezerva extrasi. In masura in care este posibil, persoana care refuza primirea unui premiu va da o declaratie in scris pentru acest refuz. In conditiile in care persoana care refuza premiul nu doreste sau se afla in imposibilitatea de a da declaratia respectiva, in forma si in conditiile solicitate de Organizator, aceasta nu va putea sa atraga in niciun fel raspunderea Organizatorului in legatura cu prezenta Campanie.

8.3. Acceptarea premiilor se va realiza de catre Castigator prin semnarea Declaratiei de acceptare premiu in forma prezentata de Organizator, la sediul acestuia, respectiv, Bulevardul Westfield nr.1, Arad, Jud. Arad, Romania, unde castigatorii se vor prezenta in vederea fie personal, fie prin intermediul reprezentantului persoana fizica desemnata conform prevederilor art. 8.7. in termen de cel mult 21 zile calendaristice de la data contactarii telefonice de catre Organizatori.

8.4. Lista castigatorilor va fi afisata pe site-ul www.westfield.ro.

8.5. Avand în vedere natura premiului, respectiv un bun imobil viitor, care va fi in stadiul de construcție, la momentul acceptarii premiului in conditiile prevazute de art.8.3 de mai sus, Castigatorul va dobandi dreptul de a deveni proprietar si implicit de a i se preda imobilul. Transferul dreptului de proprietate, cat si predarea se va realiza la o data ulterioara, care va fi determinata de catre Organizator, in functie de timpul necesar finalizarii constructiei, cat si cel pentru obtinerea extrasului CF aferent. Transferul de proprietate se va realiza prin semnarea unui contract autentic de donatie.

8.6. Dupa semnarea contractului de donatie cu privire la premiu, Castigatorului ii revin toate responsabilitatiile si obligatiile care decurg din calitatea de proprietari ai acestuia, conform legislatiei in vigoare. Dupa aceasta data, orice obligatie a Organizatorului fata de Castigatori, precum si orice obligatie a Organizatorului cu privire la premiu inceteaza.

8.7. Castigatorii Campaniei care nu se prezinta personal la sediul organizatorului, pentru semnarea declaratiei de acceptare a premiului si ulterior a contractului de donatie,  vor desemna cate un reprezentant persoana fizica care sa fie mandatat, prin procura speciala, sa semneze documentele antementionate in numele Castigatorului.

Reprezentantul persoana fizica:

-  Trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani;

- Va fi desemnat de catre Castigator prin procura notariala speciala (in care se va mentiona expres dreptul respectivei persoane fizice de a semna, in numele si pentru Castigator, Declaratia de acceptare a premiului si/sau contractul de donatie).

8.8. Pentru acordarea premiului, Castigatorul/ reprezentantul desemnat de Castigator:

 1. i) va prezenta buletinul/cartea de identitate si, daca este cazul, documentul care atesta statutul de imputernicit al Castigatorului;
 2. ii) va exprima acordul in scris privind acceptarea premiului, prin semnarea declaratiei de acceptare a premiului.

 

8.9. Neprezentarea Castigatorului/reprezentantului desemnat de Castigator la sediul Organizatorului cu buletinul/cartea de identitate in termen de 21  zile calendaristice de la data contactarii sale telefonice, pentru semnarea declaratiei de acceptare, are drept consecinta stingerea oricaror obligatii in sarcina Organizatorilor de a preda premiul catre persoana respectiva. In acest caz Castigatorul va fi invalidat.

8.10. In caz de invalidare a unui Castigator in conditiile art. 8.7, va fi desemnat castigator rezerva acestuia cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate. Castigatorul va fi  desemnat dintre rezerve in ordinea extragerii acestora.

8.11. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii termenelor mai sus mentionate.

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

9.1. Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor premiului.

9.2. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane si nici nu poate solicita contravaloarea acestuia in bani.

9.3. In cazul in care Organizatorul schimba  premiul sau valoarea acestuia, se obliga sa faca cunoscut acest fapt, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament.

 1. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii, inclusiv fiscale legate de premiul oferit, toate acestea, fie ele cunoscute sau necunoscute la momentul semnarii prezentului regulament, sau care vor fi impuse de legislatia viitoare, fiind in sarcina castigatorului. Se aduce la cunostiinta ca acesta, castigatorul, va avea obligatia achitarii onorariului notarial pentru transferul dreptului de proprietate prin actul de donatie, taxele pentru intabularea dreptului catre ANCPI, TVA aferent, precum si orice alte obligatii necunoscute in prezent.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

11.1.     Prin participarea la aceasta campanie, respectiv prin inscrierea şi furnizarea datelor lor cu caracter personal, participantii isi exprima acordul expres ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Organizatorul campaniei, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

-           să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provine, etc. în scopul organizării concursului și acordării premiului stabilit prin acest Regulament;

-           colectarea şi prelucrarea de către organizator a datelor oferite cu acest scop;

-           stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

11.2.     Organizatorul garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor la Campanie siconfidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor şi dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile relevante GDPR.

11.3  Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale.

 1. LITIGII SI  LEGEA APLICABILA

12.1      Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un participant la Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instanta competenta.

12.2      Legea aplicabila este legea romana.

 1. DISPOZITII FINALE

13.1. Regulamentul Oficial de desfăşurare al Campaniei este disponibilpe site-ul www.westfield.ro., pe întreaga perioadă a campaniei, în mod gratuit oricărui solicitant. Regulamentul poate fi solicitat si la sediul organizatorilor.

13.2. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiului prezentei Campanii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.

13.3. Prin semnarea Declaratiilor de acceptare a premiului, din momentul acceptarii premiului de la Organizator, Castigatorii isi dau acordul ca imaginea lor sa fie utilizata de catre Organizator in materiale publicitare si pe pagina de Internet www.westfield.ro in legatura cu prezenta Campanie, fara alte plati din partea Organizatorului.

13.4. Campania poate inceta sau sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in conditiile legii.

In contextul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: calamitati naturale, razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. De asemenea, prin caz fortuit se intelege un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

13.5. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Arad, Bulevardul Westfield nr.1, Jud.Arad, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data comunicarii Castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

13.6. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului.

13.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

13.8. Prin participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile stabilite de Regulamentul Oficial al Campaniei. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. În cazul în care Organizatorul campaniei constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate in prezentul Regulament oficial, acesta îşi rezervă dreptul de a suspenda/retrage oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului respectiv, fără sa datoreze vreo despăgubire pentru aceasta.

13.9. Organizatorul declară, iar Participanții acceptă expres, că organizarea prezentei Campanii s-a realizat exclusiv din dorința de a promova produsele Organizatorului și că organizarea Campaniei și Acordarea premiului nu constituie în niciun fel obligație contractuală a Organizatorului. Astfel, renunțarea de către Organizator în orice moment la Campanie nu constituie și nici nu poate constitui pentru Participanți motiv de reziliere/rezoluțiune/desființare sau orice altă nerespectare a contractelor încheiate cu Organizatorul și/sau afiliații acestuia.

13.10. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a imbunatati sau modifica prezentul Regulament prin intocmirea unui act aditional. Actul aditional este disponibil pe pagina de Internet www.westfield.ro si la sediul Organizatorului.

Prezentul document a fost redactat si autentificat in 1 (unul) exemplar original, care va fi pastrat de biroul notarial, precum si 3 duplicate, din care 2 duplicate inmanate Organizatorului, toate avand aceeasi forta probanta cu originalul.