fbpx

Politica de confidențialitate

Acest website este operat de SC Westfield Development SRL (denumită în continuare „Noi”), cu sediul în
Arad, Bd. Westfield Nr.1, înregistrată la ONRC Arad sub nr. J02/1344/2012, având CUI RO 30965917,
societate comercială cu răspundere limitată de naționalitate română.

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al
www.westfield.ro, denumită în continuare “pagina de internet” și conform Regulamentului UE 2016/679
privind protecția datelor personale, avem calitatea de operator de date personale.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi!

Prezenta Notă de Informare descrie modalitățile ce sunt utilizate în colectarea și utilizarea de către noi a
datelor dumneavoastră personale. Astfel, veți afla ce date sunt colectate, cum şi în ce scop, și veți fi
informați cu privire la drepturile de care beneficiaţi în legătură cu datele cu caracter personal.

Prezenta notă de informare este versiunea V_01 și este în vigoare începând cu data de 25 iulie 2018.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Noi respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal instituite prin Regulamentul UE 2016/679, și anume:
1. Legalitate, corectitudine și transparență – prelucrăm datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și
transparent în raport cu dumneavoastră;
2. Colectare în scopuri determinate – datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopurile specifice,
legitime și comunicate explicit și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu
aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
3. Reducerea la minimum a datelor – datele cu caracter personal colectate sunt adecvate, relevante și
limitate la strictul necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care sunt prelucrate;
4. Actualizarea datelor – ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt corecte și actualizate, luăm toate
măsurile necesare pentru ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere
scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
5. Limitarea stocării datelor – respectăm termenele impuse de lege pentru păstrarea datelor, sau le păstrăm
doar până la îndeplinirea scopului colectării, având stabilite termene în acest sens prin proceduri interne, iar
apoi le ștergem;
6. Integritate și confidențialitate – luăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru securitatea
datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Cum colectăm datele dumneavoastră personale și ce fel de date colectăm
Datele cu caracter personal sunt colectate:

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în scopuri precise și bine determinate,
descrise în formularele prin care dumneavoastră vă dați, în prealabil, consimțământul, pentru încheierea sau
buna desfășurare a unui contract, pentru a ne îndeplini o obligație legală, sau în scopul apărării unui drept
legitim în instanță.

În procesul online de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, deşi depunem eforturi susţinute
pentru a proteja informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii prin intermediul unei
conexiuni la internet nu este 100% sigur, așadar, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal
transmise prin această modalitate. Odată ce am recepționat datele, utilizăm proceduri stricte și metode de
securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

Noi nu colectăm și nu prelucrăm date speciale cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau
etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și
prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date
privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Orice
astfel de date cu caracter personal pe care ni le comunicați, accidental sau intenționat, vor fi imediat șterse.

Datele personale ale minorilor. Acordul părinților.

Acest website este destinat utilizării de către persoane adulte, având 18 ani împliniți. În anumite cazuri însă,
serviciile noastre pot fi accesate și de către minori. Datele lor personale vor fi stocate și prelucrate de către
noi doar cu acordul prealabil, explicit și scris, al părintelui sau tutorelui legal. În lipsa acestui acord, orice
date cu caracter personal provenite de la o persoană minoră vor fi imediat eliminate din baza noastră de
date. În calitate de părinți, vă recomandăm să participați la explorarea copiilor dumneavoastră online și să
utilizați posibilitățile de control parental oferite de sistemul informatic pe care-l dețineți, de programele pe
care le utilizați și/sau providerul de servicii internet. Limitarea accesului online al minorilor le este de mare
folos pentru integritatea lor psihică și fizică.

Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră?

În cazul în care nu ne comunicați datele cu caracter personal solicitate, sau le comunicați parțial, ne putem
găsi în situația în care nu putem furniza produsul sau serviciul solicitat. Formularul de colectare a datelor
personale este configurat astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a
vă identifica, pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră și a vă îndeplini solicitările, a duce la îndeplinire
contractul sau a ne îndeplini obligațiile legale. În aceste situații vă vom informa, dacă avem posibilitatea,
pentru ca dumneavoastră să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Accesul la datele cu caracter personal și măsurile de protecție

Datele cu caracter personal din baza noastră de date sunt prelucrate de personalul propriu, care este instruit
periodic să respecte procedurile de conformitate GDPR, întocmite potrivit cerințelor Regulamentului UE
2016/679.
Este posibil ca noi să dezvăluim unele date cu caracter personal unor terțe părți de încredere în scopurile
stabilite. Acestora la solicităm să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate pentru a
vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația privind normele de protecție a datelor cu caracter
personal. Datele cu caracter personal vor fi transmise și în cazul în care trebuie să respectăm o obligație
legală, la o solicitare a autorităţilor guvernamentale sau executive, pentru a îndeplini anumite cerinţe de
securitate națională sau de aplicare a legii sau a preveni anumite activităţi ilegale.
Cu excepția cazurilor de mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre
datele dumneavoastră personale vreunui terţ, fără consimțământul dumneavoastră prealabil.
Noi ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive,
dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere și luăm toate măsurile rezonabile
pentru a asigura confidenţialitatea acestor date. De asemenea, evaluăm permanent riscurile ce pot apărea
în cursul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal și actualizăm procedurile de lucru.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Nu vom păstra datele cu caracter personal decât atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru
care ele sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea,
natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă avem posibilitatea de a
atinge aceste scopuri prin alte mijloace. Unele date cu caracter personal sunt păstrate perioade de timp
necesare și specifice, prevăzute expres de lege, pentru a ne îndeplini obligații legale.
Atunci când nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal le vom șterge sau distruge în siguranță, sau,
dacă o astfel de măsură presupune cheltuieli disproporționate, le vom anonimiza sau cripta astfel încât ele
să devină inaccesibile. De asemenea, vom lua în considerare și posibilitatea de a asigura anonimizarea
datelor cu caracter personal astfel încât sa nu mai poată fi asociată cu o persoană identificabilă, caz în care
putem folosi acele informații pentru statistici, studii, evaluări și altele asemenea, fără notificări ulterioare.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe care noi le respectăm și ne obligăm să
răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.
1. Dreptul la acces: este dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu
date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informații
legate de categoriile de date deținute, scopul folsirii acestora, sursa colectării etc. La cererea
dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai
multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe
costurile administrative.
2. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastră care sunt inexacte. Ținându-
se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu
caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

5. Dreptul la ștergere, sau “dreptul de a fi uitat”, în baza căruia puteți solicita ștergerea datelor personale ce
sunt prelucrate despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei
cereri, fără întârzieri nejustificate, cu următoarele excepția cazurilor în care datele sunt necesare:

6. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură ca aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă
privesc și să le transmiteți altui operator de date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere
tehnic, puteți solicita ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei
alte organizații.

Acest drept îl aveți dacă, în mod cumulativ:

7. Dreptul la opoziție, în baza căruia vă puteți opune, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastră personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământ ci pe interesele
legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră
personale, cu excepția cazului în care se pot dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea
și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării
este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteți opune întotdeauna la
prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.

Modalități de comunicare

Noi vom comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare
sau ștergere a datelor cu caracter personal, sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest
lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Toate cererile dumneavoastră vor fi
îndeplinite în termenul legal de 30 de zile.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către Westfield. Solicitarea o
puteți depune și personal, sau ne puteți contacta prin e-mail la office@westfield.ro

Orice comunicare și măsuri luate ca urmare a exercitării de către Dumneavoastră a drepturilor pe care le
aveți vă sunt oferite de Noi gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care formulați cereri nefondate, excesive
sau repetitive, avem opțiunea legală de a refuza să dăm curs cererii sau de a percepe o taxă în conformitate
cu costurile administrative necesare pentru a vă îndeplini cererea.

În cazul în care nu vă satisface răspunsul primit, aveți opțiunea de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Prezenta notă de informare poate fi modificată de către noi în orice moment, fără informare prealabilă, atunci
când ea poate fi îmbunătățită sau când practicile și/sau legislația în domeniul protecției datelor cu caracter
personal se actualizează. Din acest motiv, vă invităm să vizitați periodic această pagină, deoarece datele
dumneavoastră personale vor fi tratate conform notei de informare în baza căreia sunt colectate, cu excepția
cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.